แบบสอบถาม: เศรษฐกิจของศิลปินและอุตสาหกรรมศิลปะในประเทศไทย