เดือน: มีนาคม 2018

ผู้เขียน รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

งานของ Eran Fisher เริ่มต้นด้วยการชี้ว่ามีกรอบคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ดู สื่อ (media) ที่ทรงอิทธิพลอยู่สองแบบ คือ หนึ่ง การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม (cultural analysis) และสอง การวิเคราะห์เชิงวัตถุ (materialist analysis) ซึ่งกรอบคิดทั้งสองนั้นมีแง่มุมต่อสื่อและผู้ชมที่แตกต่างกัน

โดยที่ การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรม นั้นเน้นวิเคราะห์และให้ความสนใจไปยังโครงสร้างส่วนบน (super structure) ตามกรอบคิดแบบมาร์กซิสต์ และเผยให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของอุดมการณ์ (ideological) ที่ทำการผลิตซ้ำให้ทุนนิยมสามารถคงอยู่ต่อไปได้ สำนักคิดที่มีอิทธิพลต่อกรอบการมองเช่นนี้นั้นก็คือ Frankfurt school และ Birmingham school โดยที่พวกแรกนั้นมองว่าสาร (message) ที่ถูกสื่อออกมานั้นมีลักษณะที่สั่งการจากบนลงล่าง ผู้ชม (audience) นั้นเป็นผู้รับสารที่เฉยชา (passive) จึงนำไปสู่การวิเคราะห์ว่า รหัส (code) ใดที่ถูกใส่เข้ามาในสารเหล่านั้น แต่พวกหลังนั้นกลับมองว่าผู้ชมมีลักษณะความกระตือรือร้น (active) มีความสามารถ ความเป็นไปได้ที่จะถอดรหัสสารที่สื่อมา และอาจไปถึงขั้นต่อต้านสารที่ว่านั้นก็ได้ ผู้ชมในสายตาของ Birmingham school จึงมีลักษณะที่มีส่วนร่วมในการประกอบสร้างความหมายอันหลายหลาก อย่างไรก็ตามทั้งสองสำนักคิดนั้นก็มีจุดร่วมที่มอง สื่อในฐานะพื้นที่เชิงอุดมการณ์ (media as an ideological site)

(เพิ่มเติม…)