เดือน: กุมภาพันธ์ 2018

ในบทแรกของหนังสือ Beyond Nature and Culture ของ Philippe Descola[1] นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ชี้ว่าเราอาจแบ่งการทำความเข้าใจ The Great Divide ซึ่งเป็นการแบ่งแยกครั้งสำคัญของโลก ที่วางกรอบให้กับความเข้าใจในภววิทยาและญาณวิทยาของสังคมสมัยใหม่ได้ออกเป็น 7 มิติ คือ

(เพิ่มเติม…)

ผู้เขียน: รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

ในงานของ Brice Nixon ที่อยู่ในหนังสือ Reconsidering Value and Labour in the Digital Age นั้นเริ่มต้นด้วยการชี้ว่ากรอบความคิดแบบ digital labour นั้นละเลยการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เรียกว่า audience labour หรือแรงงานผู้ชม อันเป็นกรอบคิดที่ใช้หมายถึง บรรดากิจกรรมของผู้ชมในการอ่าน, ฟัง, ดู ที่มีนัยของการบริโภคความหมาย กรอบคิดแบบนี้ถือว่ากิจกรรมที่ว่านั้นเป็นงานแบบหนึ่งนั้นเอง (เพิ่มเติม…)