หมวดหมู่: ARCHIVE

ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของระบบทุนนิยม “ส่วนรวม” หรือ “ความมั่งคั่งส่วนรวม” (commonwealth) ในตัวมันเองเป็นผลิตผลของมหานคร (metropolis) และเป็นฐานรากของการสร้างความมั่งคั่งให้กับมหานครในระบบทุนนิยม การกระจุกตัวของแรงงานจำนวนมากในเมืองอุตสาหกรรมทำให้เมืองถูกพัฒนาขึ้น โดยมีระบบการขนส่ง การสื่อสาร และชีวิตแบบมหานครเป็นกลไกลในการจัดการเมืองขนาดใหญ่ มหานครจึงเป็นพื้นที่ของการผลิตสร้างตัวตนใหม่ๆของมนุษย์ ทั้งตัวตนในแง่ของการทำงาน และตัวตนในชีวิตนอกเวลาการทำงาน มูลค่าของมหานครหรือสิ่งปลูกสร้างในเมืองจึงไม่ได้เกิดจากมูลค่าใช้สอยทางวัตถุในตัวมันเองทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่ของมูลค่าของเมืองเกิดขึ้นจากความเข้มข้น (intensity) ของความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อของหน่วยทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยที่ว่านั้นคือมนุษย์ที่เข้ามาเชื่อมต่อสัมพันธ์กัน

(เพิ่มเติม…)